میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز صباشهر


 فرمها
فرم پروپوزال
فرم پروپوزال یا طرح پیشنهادی
مدارک لازم جهت دفاع
مدارک لازم جهت دفاع از پایان نامه
تاریخ و ساعت جلسات دفاع رشته حقوق
تاریخ و ساعت جلسات دفاع رشته حقوق
فرم اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه
فرم اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه
فرم ب
فرم اطلاعات پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد
فرم ارزشیابی پایان نامه
فرم ارزشیابی پایان نامه
فرم تحویل نسخه های پایان نامه
فرم تحویل نسخه های پایان نامه
فرم شماره 1
فرم ارزیابی مدیریت پژوهش پایان نامه کارشناسی ارشد ،دکترای حرفه ای
فرم شماره 2
فرم ارزشیابی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
صورتجلسه دفاع
فرم صورتجلسه دفاع
انصراف از مقاله
فرم انصراف از مقاله
درخواست مهلت مقاله
فرم درخواست مهلت مقاله
فرم معرفی داور
فرم معرفی داور
نامه به داور
نامه به داور